Menu

Regulamin

Art. 1. INFORMACJE WSTĘPNE

Pkt. 1.1

Zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002.144.1204 ze zmianami) oraz obowiązującymi przepisami prawa, które obowiązują na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu www.mastertravel.pl.

Pkt. 1.2

Przed dokonaniem rejestracji bądź zakupu usługi poprzez Portal www.mastertravel.pl, każdy Użytkownik, zobowiązany jest zapoznać się i zaakceptować treść niniejszego Regulaminu

Art. 2.DEFINICJE

Pkt. 2.1

Portal – portal www.mastertravel.pl. Właścicielem Portalu jest Master Travel Artur Wierzbicki, NIP: 8391279328, REGON: 220929731
Dane adresowe: Niestkowo 37, 76-27 Ustka
e-mail: biuro@mastertravel.pl.
Nazwa oraz treści Portalu podlegają ochronie prawnej.

Pkt. 2.2

Klient – osoba korzystająca z Portalu oraz Infolinii.

Pkt. 2.3

Infolinia – Obsługa telefoniczna klienta.

Pkt. 2.4

Rezerwacja – zamówienie biletu na: przejazd autokarem, busem, Eurotunelem, przeprawę promową lub przelot samolotem.

Pkt. 2.5

Zakup biletu – opłacenie rezerwacji złożonej przez Klienta. Z chwilą zaksięgowania wpłaty bilet jest wysyłany do klienta.

Pkt. 2.6

Bilet – bilet zakupiony w Portalu www.mastertravel.pl.

Pkt. 2.7

Przewoźnik – jest to firma, która świadczy usługi przewozu autokarem, busem, Eurotunelem, przelotu samolotem lub przeprawy promem

Art.3.POSTANOWIENIA OGÓLNE

Pkt. 3.1

Firma Master Travel Artur Wierzbicki działa jako agent linii autokarowych, lotniczych, promowych, przewoźników busowych oraz przewoźnika obsługującego przejazd Eurotunelem, poprzez udostępnienie klientom ich oferty oraz pośredniczy w sprzedaży biletów na przejazdy tych linii.

Pkt. 3.2

Stroną umowy przewozu autokarem, busem, Eurotunelem, przelotu samolotem czy przeprawą promową jest zawsze konkretny usługodawca świadczący te usługi a w imieniu którego, firma Master Travel Artur Wierzbicki, jako agent, wystawiła bilet. Zastosowanie ma tutaj szczegółowy Regulamin danego przewoźnika, przez którego dana usługa jest świadczona.

Pkt. 3.3

Odpowiedzialność za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie usługi przewozu autokarem, busem, Eurotunelem, przelotu samolotem czy przeprawy promowej jest zawsze konkretny usługodawca świadczący te usługi a w imieniu którego, firma Master Travel Artur Wierzbicki, jako agent, wystawiła bilet.

Art.4.ZAKUP BILETU

Pkt. 4.1

Użytkownik kupując bilet autokarowy, busowy, promowy, lotniczy, na przejazd Eurotunelem na Portalu www.mastertravel.pl automatycznie akceptuje postanowienia Regulaminu korzystania z Serwisu.

Pkt. 4.2

Rezerwację biletu można złożyć w Portalu za pomocą formularzy zamówień, dostępnych w poszczególnych kategoriach serwisu.

Pkt. 4.3

Sprzedaż biletu następuje po opłaceniu jego należności przez klienta.
Opłaty można dokonać:

a) na rachunek bankowy:


- mbank 78 1140 2004 0000 3102 7987 7569
Bilet wysyłany jest po zaksięgowaniu wpłaty.

b) za pomocą płatności on-line (przelewy, karty kredytowe, PayPal) dostępnych na stronie:
http://www.mastertravel.pl/platnosc_online.html


c) wpłatą w banku, na poczcie i późniejszym przesłaniu faxem lub mailem dowodu wpłaty wraz z pieczątką instytucji przyjmującej wpłatę

Pkt . 4.4

Z powodu ciągłej zmienności cen usług transportowych, pracownicy biura obsługi klienta Portalu, będą informować klientów, którzy złożyli zamówienie na konkretny bilet, w jak krótkim okresie czasu od otrzymania wyceny tego biletu, powinni dokonać wpłaty.

Pkt. 4.5

Wszystkie bilety wysyłane są do klientów drogę mailową.
Dodatkowo, wg życzenia klienta, bilety możemy wysłać:
- pocztą polską
- faxem
- za pomocą sms (podawany jest numer rezerwacji wraz z miejscami i godzinami odjazdu i przyjazdu)

Pkt. 4.6

Użytkownik ma obowiązek sprawdzić poprawność danych osobowych ujętych na zakupionym bilecie i jeśli któraś wartość będzie niepoprawna, to natychmiast powiadomi o tym fakcie pracowników obsługi Portalu

Pkt. 4.7

Portal www.mastertravel.pl udostępnia również swoim klientom internetowe wyszukiwarki biletów autokarowych oraz lotniczych, poprzez które klient samodzielnie dokonuje rezerwacji biletu oraz jego opłacenia. Tak zakupiony bilet jest wysyłany automatycznie drogą mailową do klienta. Wyszukiwarki internetowe, o których mowa powyżej, nie są własnością Portalu i firma Master Travel Artur Wierzbicki nie odpowiada za ich funkcjonowanie oraz za umowy rezerwacji biletów, zawierane za ich pośrednictwem.

Art.5.ZWROT LUB ZMIANA BILETU

Pkt. 5.1

Zasady zwrotów czy zmian zakupionych biletów są zawarte w regulaminie przewoźnika, przez którego dana usługa miała być świadczona.

Pkt. 5.2

W zależności od zastosowanej formy płatności, kwota należna Klientowi za zwracany bilet, przesyłana jest bezpośrednio na rachunek bankowy Klienta lub na rachunek karty płatniczej Klienta w terminie do 7 dni od daty otrzymania przez Portal dyspozycji zwrotu.

Pkt. 5.3

Bilety autokarowe zakupione przez wyszukiwarki internetowe mogą być zwracane lub zmieniane samodzielnie przez Klienta, za pośrednictwem systemu rezerwacji, przez które zostały zakupione. Klient loguje się do systemu, korzystając z informacji znajdujących się na bilecie.

Art.6.REKLAMACJE

Pkt. 6.1

Reklamacje przyjmowane są w formie elektronicznej na adres biuro@mastertravel.pl lub pisemnej na adres Master Travel, Niestkowo 37, 76-270 Ustka.

Pkt. 6.2

Reklamacje, o których mowa w pkt. 6.1 wniesione w dni robocze w godzinach od 9:00 do 18:00 na adres e-mail: biuro@mastertravel.pl będą przekazywane do rozpatrzenia natychmiast, a przesłane w dni robocze po godzinie 18.00, albo w dni wolne od pracy, będą przekazane do rozpatrzenia w następnym dniu roboczym następującym po tym okresie, w godzinach od 09:00 do 18:00.

Pkt. 6.3

O przyjęciu reklamacji i wyniku jej rozpatrzenia, Master Travel poinformuje Klienta w terminie 14 dni od jej otrzymania lub w terminie wskazanym przez przewoźnika, którego reklamacja dotyczy.

Pkt. 6.4

W przypadku gdy reklamacja dotyczy danego przewoźnika, Master Travel wskaże klientowi możliwość złożenia bezpośrednio reklamacji do przewoźnika lub złoży taką reklamację w porozumieniu i z upoważnieniem klienta.

Art.7.ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Pkt. 7.1

Portal nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak możliwości korzystania z usług oferowanych przez Serwis, wynikający z dokonywania prac modernizacyjno -konserwatorskich. O tych przerwach, jak również o czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni jeśli te prace będą zaplanowane.

Pkt. 7.2

Portal nie ponosi odpowiedzialności za zachowania przewoźników, ani za oferowany przez nich poziom usług i standard bezpieczeństwa.

Pkt. 7.3

Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nie odbycia podróży z przyczyn leżących po stronie Przewoźnika, z powodu podania przez Klienta nieprawdziwych danych niezbędnych do wystawienia biletu lub nie spełniania przez Klienta wymogów właściwych dla wybranej przez niego taryfy.

Pkt. 7.4

Portal nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie systemów rezerwacyjnych biletów autokarowych i lotniczych oraz za umowy rezerwacji biletów, zawierane za ich pośrednictwem.

Art.8.DANE OSOBOWE

Pkt. 8.1

W celu dokonania rezerwacji lub zakupu biletu, konieczne jest podanie przez Klienta jego danych osobowych.

Pkt. 8.2

Podanie adresu e-mail jest warunkiem koniecznym do przesłania potwierdzenia rezerwacji oraz do dalszego kontaktu z Klientem w celu realizacji rezerwacji i wystawienia biletu.

Pkt. 8.3

Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, przez Master Travel Artur Wierzbicki z siedzibą w Niestkowo 37, 76-270 Ustka oraz na przekazanie tych danych Przewoźnikom w celu realizacji usługi. Udostępnienie danych jest dobrowolne jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi. Klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania, a także do żądania ich usunięcia z bazy mailowej.

Pkt. 8.4

Portal deklaruje zobowiązanie zapewnienia bezpieczeństwa i nieujawniania danych osobowych innym osobom czy podmiotom niż przewoźnicy, gdzie przesłanie danych osobowych jest wymagane.

Art.9.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Pkt. 9.1

Portal zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu oraz oferty w dowolnym czasie bez podania przyczyny, przy czym Klienta obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego w momencie dokonywania rezerwacji

Pkt. 9.2

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Portalu.

Pkt. 9.3

W razie unieważnienia lub zmiany, wskutek prawomocnego orzeczenia, któregokolwiek z artykułów niniejszego Regulaminu albo w przypadku gdyby jakiekolwiek zapisy tego Regulaminu okazały się nieaktualne, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.

Pkt. 9.4

W przypadku zaistnienia sporu wynikającego z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporu jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Firmy Master Travel Artur Wierzbicki

Pkt. 9.5

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.